AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AKIN GÖLETİ SULAMASI İNŞAATI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu haber 2017-01-21 13:05:48 eklenmiş ve 7135 kez görüntülenmiştir.

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AKIN GÖLETİ SULAMASI İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/594050

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Egirdir Yolu 3. km 32340 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2462241104 - 2462241116

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi18@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

330 ha SULAMA ALANLI BASINÇLI BORULU SULAMA ŞEBEKESİ İŞİ YAPIMI VE 3 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 970 (970) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA

b) Tarihi ve saati

:

01.03.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-IX Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı”, “kalite ve teknik değer nitelik” ve “deneyim nitelik”  olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (65 puan)

Teklif fiyatı puanlaması 65 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 65 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 65) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (32 Puan)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 32 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Oran Aralığı

PUAN

AKN-1

Açıkta kazı yapılması

0,0017

0,0032

0,0792

AKN-2

Dolgu Malzemesinin Kazılması ve Yerine Konulması

0,0019

0,0035

0,0858

AKN-3

Ocak Moloz Taşı ile Taş Dolgu Yapılması

0,0046

0,0086

0,2110

AKN-4

Her türlü inşaat ve imalatta Kullanılmak Üzere Her Sınıfta  Betonarme Betonu Yapılması ve Yerine Konulması 

0,0130

0,0241

0,5927

AKN-5

Her türlü inşaat ve imalatta Kullanılmak Üzere Her Sınıfta Beton  Yapılması ve Yerine Konulması 

0,0037

0,0068

0,1678

AKN-6

S420a Betonarme Demirlerinin Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konması

0,0040

0,0074

0,1832

AKN-7

Giriş Izgarası Demir Kapakları ve Her Türlü Demir İşleri Yapılması

0,0058

0,0108

0,2657

AKN-8

PVC Su Tutucu Contaların Temini ve Yerine Konulması

0,0011

0,0020

0,0498

AKN-9

Koruge Boruların temini ve yerine montajı

0,0007

0,0012

0,0298

AKN-10

6 Atm Basınç dayanımlı Ø 355 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0030

0,0056

0,1382

AKN-11

6 Atm Basınç dayanımlı Ø 250 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0012

0,0021

0,0528

AKN-12

6 Atm Basınç dayanımlı Ø 280 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0029

0,0054

0,1321

AKN-13

6 Atm Basınç dayanımlı Ø 315 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0170

0,0316

0,7791

AKN-14

6 Atm Basınç dayanımlı Ø 450 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0149

0,0276

0,6795

AKN-15

6 Atm Basınç dayanımlı Ø 500 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,1244

0,2304

5,6763

AKN-16

8 Atm Basınç dayanımlı Ø 110 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0089

0,0165

0,4058

AKN-17

8 Atm Basınç dayanımlı Ø 160 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0007

0,0014

0,0340

AKN-18

8 Atm Basınç dayanımlı Ø 180 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0050

0,0093

0,2299

AKN-19

8 Atm Basınç dayanımlı Ø 200 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0025

0,0047

0,1149

AKN-20

8 Atm Basınç dayanımlı Ø 225 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0034

0,0063

0,1555

AKN-21

8 Atm Basınç dayanımlı Ø 250 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0105

0,0195

0,4803

AKN-22

8 Atm Basınç dayanımlı Ø 315 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0139

0,0259

0,6366

AKN-23

8 Atm Basınç dayanımlı Ø 450 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0274

0,0509

1,2532

AKN-24

8 Atm Basınç dayanımlı Ø 500 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0635

0,1177

2,8987

AKN-25

10 Atm Basınç dayanımlı Ø 110 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0017

0,0032

0,0783

AKN-26

10 Atm Basınç dayanımlı Ø 160 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0084

0,0157

0,3857

AKN-27

10 Atm Basınç dayanımlı Ø180 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0025

0,0047

0,1161

AKN-28

10 Atm Basınç dayanımlı Ø 200 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0035

0,0065

0,1590

AKN-29

10 Atm Basınç dayanımlı Ø 225 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0062

0,0115

0,2834

AKN-30

10 Atm Basınç dayanımlı Ø 250 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0023

0,0043

0,1070

AKN-31

10 Atm Basınç dayanımlı Ø 280 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0065

0,0121

0,2979

AKN-32

10 Atm Basınç dayanımlı Ø 315 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0076

0,0141

0,3464

AKN-33

10 Atm Basınç dayanımlı Ø 400 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0153

0,0285

0,7007

AKN-34

10 Atm Basınç dayanımlı Ø 450 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0093

0,0173

0,4252

AKN-35

12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 110 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0032

0,0059

0,1445

AKN-36

12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 180 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0024

0,0045

0,1120

AKN-37

12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 200 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0009

0,0016

0,0389

AKN-38

12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 225 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0057

0,0105

0,2592

AKN-39

12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 250 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0052

0,0097

0,2378

AKN-40

12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 280 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0392

0,0728

1,7926

AKN-41

12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 355 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0293

0,0544

1,3384

AKN-42

16 Atm Basınç dayanımlı Ø 110 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0015

0,0028

0,0699

AKN-43

16 Atm Basınç dayanımlı Ø 160 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0031

0,0057

0,1411

AKN-44

16 Atm Basınç dayanımlı Ø 180 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0005

0,0009

0,0220

AKN-45

16 Atm Basınç dayanımlı Ø 200 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0026

0,0048

0,1183

AKN-46

16 Atm Basınç dayanımlı Ø 225 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0040

0,0075

0,1839

AKN-47

16 Atm Basınç dayanımlı Ø 280 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0219

0,0407

1,0019

AKN-48

16 Atm Basınç dayanımlı Ø 355 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi

0,0356

0,0662

1,6294

AKN-49

Basınçlı boru hatlarında yüksek basınç tek çıkışlı hidrant yapısının yapılması

0,0224

0,0417

1,0254

AKN-50

Basınçlı boru hatlarında yüksek basınç çift çıkışlı hidrant yapısının yapılması

0,0196

0,0364

0,8970

AKN-51

Basınçlı boru hatlarında yüksek basınç üç çıkışlı hidrant yapısının yapılması

0,0009

0,0017

0,0417

AKN-52

Basınçlı boru hatlarında yüksek basınç tek çıkışlı vantuzlu hidrant yapısının yapılması

0,0044

0,0083

0,2031

AKN-53

Basınçlı boru hatlarında yüksek basınç çift çıkışlı vantuzlu hidrant yapısının yapılması

0,0037

0,0069

0,1696

AKN-54

Basınçlı boru hatlarında yüksek basınç üç çıkışlı vantuzlu hidrant yapısının yapılması

0,0035

0,0065

0,1596

AKN-55

Basınçlı boru hatlarında tahliye yapısının yapılması

0,0127

0,0236

0,5801

AKN-56

Basınçlı boru hatlarında vantuz yapısının yapılması

0,0070

0,0130

0,3188

AKN-57

Basınçlı boru hatlarında zemin üstü ayrım yapısının yapılması

0,0112

0,0209

0,5135

AKN-58

Basınçlı boru hatlarında zemin altı ayrım yapısının yapılması

0,0043

0,0081

0,1982

AKN-59

Basınçlı boru hatlarında basınç kırıcı vana odası yapısının yapılması

0,0259

0,0482

1,1863

AKN-60

Basınçlı boru hatlarında dirsek tespit kitlesi yapısının yapılması

0,0016

0,0030

0,0739

AKN-61

Ödemeli (Ön Yüklemeli) Elektronik Kart Okumalı Tarımsal Sulama Sayacı Temini ve Montajı 

0,0154

0,0286

0,7041

AKN-62

Yedek Borulu Şebeke İçin İşletme ve Bakım Yolu Yapılması (4m)

0,0080

0,0149

0,3672

AKN-63

Proje Yapımı

0,0031

0,0057

0,1400

AKN-64

Kamulaştırma Planları Yapımı

0,0022

0,0041

0,1000

 

 

Örnek:

                                                         İsteklinin Teklifi

A1

B2

Sıra No

Iş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı (Para birimi belirtilerek)

1

ÇK01

Açıkta Kazı Yapılması

metreküp

...

...

...

2

ÇK02

Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Her Sınıfta Beton veya Betonarme Betonu Yapılması ve Yerine Konması

metreküp

a

b

c

..

..

..

..

..

...

...

..

..

..

..

..

...

...

55

ÇK55

Proje Yapımı

Maktuen

...

...

...

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

d

 

Yüklenicinin ÇK02 nolu pozda puan hesabı yapılırken

a: ÇK02 pozunun miktarı

b: ÇK02 pozunun istekli tarafından verilen fiyatı

c: ÇK02 pozunun tutarı

d: İsteklinin ihaleye verdiği toplam teklif tutarı

e: İsteklinin ÇK02 pozu oranı

ÇK02  poza ait tutar c=a*b

ÇK02 nin teklife oranı  e=c/d

“e “oranı eğer belirtilen oranlar arasında kalıyor ise istekli belirtilen puanı alacaktır. “e” oranı belirtilen oranın dışında kalıyorsa puan alamayacaktır.

A.3 Deneyim Nitelik Puanlaması (3 Puan)

a- Deneyim nitelik puanlaması 3 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait deneyim nitelik puanlaması ihale dokümanı içerisinde sundukları, son 10 yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış Sulama inşaatına en fazla 3 adet iş deneyim belgeleri toplamına göre hesaplanacak puanlama aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sunulan iş deneyim belgesinin ortak girişim olması durumunda isteklinin sunduğu iş deneyim belgesindeki ortaklık oranı dikkate alınacaktır.

İhale Tarihi İtibariyle Geçici Kabulü Yapılmış Sulama

 

İş Bitirme Toplamı

PUAN

660 Ha ve  üstü

3

330 Ha

1,5

 

Ara değerler için doğrusal orantı yapılacaktır.

b- İsteklilerin bu ihaleye ortak girişim olarak katılması halinde bitirilen sulama için her ortağın ortaklık oranı dahilinde hesaplanacaktır. Örneğin pilot ortağın ortaklı oranı %70 diğer ortağın ortaklık oranı %30 ise pilot ortak yukarıdaki tabloda belirtilen puanın %70’ini diğer ortak %30’unu alabilecektir. Pilot ortak 5000 hektar sulama iş deneyimi sunar, ikinci ortak 330 hektar sulama iş deneyimi sunarsa;

Pilot için 3x0,7 = 2.1 puan

Diğer ortak için 1.5x0,3 = 0.45 puan

İki ortağın toplam puanları =2.1+0.45= 2.55 puan alınacaktır.

A.4. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı, kalite ve teknik değer nitelik puanı ve deneyim nitelik puanının toplamıdır.

A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 18.Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Eğirdir Yolu 3. Km 32340 ISPARTAadresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayılanan ilan metnine istinaden N: katsayısı 1 ,00 olarak düzenlenmiştir.

 

 

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer İHALE İLANLARI haberleri
Arşiv Arama
- -
Anket
İlçemize Yapılan Yatırımlar ve hizmetlerden Memnun musunuz?
Evet
Hayır
Kararsızım
Son yılların en iyi yatırımları
Sandıklı Postası Haber Merkezi
© Copyright 2013 Sandıklı Postası. Tüm hakları saklıdır. Sandıklı Postası " Sandıklı Haberleri
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
futbol canli izle
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi